POHŘEBNÍ SLUŽBA
KONICE

Přeprava zesnulých po celé ČR
+420 582 396 180

Přeprava zesnulých po celé ČR
+420 582 396 180

POHŘEBNÍ SLUŽBA KONICE

INFORMACE PRO VYŘÍZENÍ POHŘBU
KONICE,

OKRES PROSTĚJOV

Se sjednáním pohřbu a veškerou administrativou spojenou se zajištěním pohřbu vám pomůžou pracovníci pohřební služby Konice – Libor Svoboda. Seznamte se však s důležitými informace a zjistěte, jaká máte práva a povinnosti v případě odchodu blízkého člověka.

Co potřebujete při sjednání pohřbu?

 • oděv a obuv pro zesnulého
 • rodný nebo oddací list
 • občanský průkaz zařizovatele pohřbu
 • fotografii zemřelého na parte

Máte nárok na placené volno při pohřbu?

Při vyřizování pohřbu máte podle zákona nárok na pracovní volno s náhradou mzdy a to tehdy, jste-li v nejbližším příbuzenském vztahu nebo jste žil se zemřelým ve společné domácnosti.

Potvrzení pro zaměstnavatele vám vystavíme v naší pohřební službě.

Přesné znění příslušného právního předpisu:
Příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb. 7. Úmrtí Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na: a) 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
b) 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob,
c) nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob.

Nárok na pracovní volno mají také další rodinní příslušníci a jiné osoby.

Povinnost sjednatele pohřbu

Pokud sjednáváte pohřeb, máte zákonnou povinnost oznámit úmrtí na Úřad práce do 8 dnů. Běžně stačí poslat e-mail a následně doložit kopii úmrtního listu. Jedná se hlavně o případy, kdy se vyplácely příspěvky na péči, ZTP a jiné mimořádné příspěvky.

Starobní důchod řeší matrika, informují ČSSZ.

Úmrtní list

Úmrtní list vystavuje matrika města, ve kterém došlo k úmrtí. Vydává se objednavateli pohřbu osobně nebo se zasílá poštou do vlastních rukou ve lhůtě 30 dní od data úmrtí.

Úmrtní list potřebujete k:

 • ohlášení úmrtí na Úřadu práce
 • odhlášení zemřelého z místa trvalého bydliště, odvozu odpadů a dalších služeb spojených s bydlením
 • pro podání žádosti o vdovský a sirotčí důchod
 • pro podání žádosti na pohřebné (pokud máte nárok)

Dědictví

V případě dědického řízení notáře určí příslušný soud dle místa trvalého bydliště zesnulého, který následně vyzve objednavatele pohřbu k řízení o pozůstalosti.

Urna

Po obřadu je urna připravena k vyzvednutí v kanceláři pohřební služby do 10 dnů. Budeme vás telefonicky informovat o jejím uložení. K vyzvednutí urny je nutné předložit Doklad k vyzvednutí urny, který vám vystavíme při sjednání pohřbu.

Po dobu 6 měsíců poskytujeme bezplatné uskladnění uren.

Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod

Žádost se podává u okresní správy sociálního zabezpečení.

Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod má pouze manžel/manželka zemřelého. Nárok nemá druh/družka, v případě registrovaného partnerství či dlouhodobého soužití partnerů.

Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti do 18 let nebo zletilému dítěti, které splňuje podmínky nezaopatřenosti a studuje střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu max. do 26 let.

K žádostem o vdovský/vdovecký důchod se překládá

 • OP pozůstalého
 • úmrtní list
 • oddací list
 • poslední důchodový výměr obou manželů

K žádostem o sirotčí důchod se překládá

 • OP žadatele
 • rodný list dítěte
 • úmrtní list
 • děti, které ukončili povinnou školní docházku, dokládají potvrzení o studiu, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let atd.)

Pohřebné

Pohřebné je Jednorázový příspěvek Úřadu práce, který se poskytuje jen v případě, kdy se jedná o pohřeb nezaopatřeného dítěte nebo o pohřeb rodiče nezaopatřeného dítěte. Nejedná se o sociální dávku pro úhradu pohřbu lidí s nízkými příjmy.

K žádosti o pohřebné doložte

 • OP žadatele
 • rodný list dítěte
 • fakturu za pohřeb
 • úmrtní list
 • doklad o pohřbení (tj zpopelnění nebo uložení do hrobu)